slide01 slide02 slide03 slide04 slide05 slide06
Obec    Obyvateľ    Samospráva

Stručné dejiny obce Veľké Rovné

Podľa štúdie Mariána Zemeneho Z dejín obce Veľké Rovné, Svetom, Osveta Martin 1980 a monografie Teodora Ferku Veľké Rovné v dejinách zostavil Mgr. Rudolf Hammer a vydal Obecný úrad vo Veľkom Rovnom pri príležitosti osláv 590. výročia obce

Územie, na ktorom sa rozprestiera obec Veľké Rovné so svojím chotárom, patrilo v 12. storočí k majetkom kráľovského hradu Trenčín. Koncom storočia sa časti hradných pozemkov začínajú dostávať do držby vojakov hradu ako odmena za preukázané služby kráľovi. Územie po ľavom brehu rieky Rovnianky, od rieky Váh až po moravské hranice, dostal takýmto spôsobom istý Čepan, ktorý niekedy v rokoch 1208 - 1223 odstúpil polovicu z tejto zeme nitrianskemu biskupovi Jánovi. Biskup odkúpil aj polovicu zeme Bytča, siahajúcu od Váhu po pravej strane riečky Rovnianky až na hranice Uhorska s Moravou. Dozvedáme sa to z listiny, ktorá je najstarším písomným dokladom o minulosti tohto kraja.

V rokoch 1300 - 1321 Matúš Čák Trenčiansky vo svojej súkromnej vojne obsadil takmer všetky kráľovské majetky vrátane Bytče.

Obdobie 15. storočia v súvislosti s dejinami obce Veľké Rovné je pozoruhodné tým, že v jej dnešnom priestore sa vtedy zjavili prvé známe sídliskové lokality dedina Rimanovice a osada Kriváč. Boli to zemianske majetky, sprvu mimo rámca bytčianskeho panstva. Rimanovice boli zrejme vlastníctvom rovnomenného zemianskeho rodu Rimanovických a mohli vzniknúť niekedy koncom 14. storočia. Roku 1408, z ktorého máme zachovanú prvú zmienku o Rimanoviciach, tu už totiž mali majetkové čiastky a rodinný spor o ich vlastníctvo zemania Záskalskí, osadení aj v Súľove a Hradnej. V druhej polovici 15. storočia pribudol k miestnym zemepánom aj zemiansky rod Príleských, ktorého členovia riešili roku 1476 svoje majetkové nezhody v Rimanoviciach pred krajinským sudcom. V nasledujúcich rokoch sa obec z neznámych príčin vyľudnila a na čas zanikla. Roku 1483 sa s Rimanovicami stretávame už len ako s pustou dedinou, ktorej pozemky mal v zálohu Ladislav Podmanický a sváril sa o ne s Viliamom Tettauerom.

Ešte menej poznatkov sa zachovalo o zemianskej osade Kriváč. Zmienka o jej existencii roku 1437 a meno vlastníka Pavla Stupického z Kriváča, spomenuté roku 1469 medzi susedmi panstva Hričov, je všetko, čo o nej vieme. Zostal po nej len náznak v miestnom chotárnom názve Podkriváč.

Zemepánmi Bytče a Hričova sa v 16. storočí stali Podmanickovci. V prvej polovici 16. storočia sa striedali v ich držbe členovia feudálnych rodov Podmanických a Kostkovcov.